October 10, 2012

Negarawan

Negarawan adalah Insan yang diperlukan dalam negara ini, persoalannya apakah negarawan itu sebenarnya?

1. Negarawan itu adalah insan yang kukuh dalam berideologi

Ideologi menurut Cliffor Geertz adalah "sistem budaya", Geertz memasukkan sistem agama dan politik budaya sekaligus dalam rangka kerja. Bagaimanakah gambaran insan yang kukuh ideologinya. Saya akan gambarkan dengan teropong ideologi saya iaitu Islam. Seseorang yang berideologi adalah ia yang teguh dalam keimanan, dan ketika berbincang tentang keimanan pemahaman yang sahih berdasarkan pemahaman ahlus sunnah bahawa liputan keimanan itu harus memenuhi tiga komponen ruang kerja iaitu mengakar dalam ruang hati, tegas dan lugas dalam ucapan dan realisasi yang komitmen dan konsisten dalam bentuk penyerahan kuasa kerja.

Ketika ideologi keimanan yang kukuh telah merasuk ke dalam seorang negarawan maka ia akan melakukan pembaikan bukan merosakkan, ia akan menyatukan bukan memecah belah, kerana ideologi Islam tegak di atas warisan Ilahiyah seluruhnya mengikut teladan dari para utusan Allah seluruhnya.

Bagi seorang negarawan ideologi mempunyai beberapa kepentingan hal ini saya analogikan dari konsep Islam, bahawa kepentingan ideologi di antaranya:

  • Ideologi merupakan asas utama dalam bangunan asas pandangan hidup negarawan, dari inilah terpancar seluruh aktiviti manusia, baik berupa ucapan, perbuatan bahkan kewujudannya di dunia
  • Ideologi seseorang akan sangat menentukan kualiti amal perbuatannya, sah atau batal, diterima atau ditolak, dibalas atau terbuang sia-sia.
  • Hati menjadi ruang bagi ideologi untuk tumbuh dan berkembang, menjadi kuat atau lemah sesuai dengan faktor-faktor penyokong yang mempengaruhinya.
  • Ideologi adalah al ashl (fundamen), dan siapa pun tahu bahawa hal-hal yang fundamen jauh lebih perlu diutamakan dari pada furu '(cabang-cabang) apalagi komplementer lain.

Pengaruh Ideologi bagi amal kerja seorang negarawan. Akan ada beberapa pengaruh asas ideologi bagi seorang negarawan dalam ia menjalankan amal-amal kerja kenegarawanan, hal itu di antaranya:

Amal perbuatan yang dilakukan tidak mengikut Ideologi yang benar, maka amal itu tidak diterima Allah SWT.

"Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti Abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh ". (Surah Ibrahim: 18).

Hal ini menjadi pengaruh bahawa sejatinya seorang negarawan akan tunduk dan patuh menjadi seorang hamba Allah SWT dan menjadikan kerja kenegaraannya sebagai kerja keseluruhan untuk di persembahkan di hadapan Dzat yang Maha Sempurna.

Ideologi yang tidak kukuh akan menyebabkan semua amal perbuatan yang pernah dilakukan menjadi hangus dan sia-sia dan kerja sebagai insan bernegara tak akan membekas atau luput dari keberkatan.

Hubungan ideologi dan amal adalah seperti hubungan antara pokok dan buah. Sehingga buah-buah akan matan dan berasa manis ketika ideologi pun matang kerana akar dan batangnya telah terkokohkan. Dari itulah dalam banyak ayat Al-Quran, amal perbuatan selalu dikaitkan dengan ideologi keimanan, mari kira resapi ayat-ayat berikut ini:

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga-syurga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada Kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya " (QS. 2:25).

"Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki mahupun perempuan dalam Keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. 16:97).

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang" (QS. 19: 96).

2. Negarawan adalah seorang ahli

Ketika bercakap tentang ahli maka izinkan saya mengalirkan arus ini dalam makna yang erat kaitannya dengan kapasitas keilmuan. Sejatinya seorang negarawan adalah orang yang berilmu dan mempunyai pengetahuannya tentang negara, luas dan dalam pengetahuannya tentang wawasan kenegaraannya atau wawasan kebangsaannya. Seorang negarawan sudah mencapai tahap seorang master namun bukan berarti pula dia sudah lulus sarjana atau sarjana muda dalam sistem pendidikan. Seorang negarawan harus berilmu kerana peranan ilmu begitu urgent dalam kehidupan begitupun dalam diri seorang negarawan. Mari kita tengok sejenak peranan ilmu itu sendiri.

Pertama, ilmu akan menjadikan pembeza antara seorang peribadi negarawan dengan yang lain. Allah SWT berfirman:

"(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran ". (QS Az-Zumar: 9)

Ilmu merupakan salah satu nilai yang luhur yang berada di dalam diri seorang negarawan yang akan menjadikannya pembeza dengan yang lain.

Kedua, Ilmu adalah pemimpin amal / kerja. Ilmu berada di barisan depan. Ia mengarahkan, membimbing, dan memberikan koreksi bagi pelakunya. Muadz bin Jabal pernah berkata,

"Ilmu adalah imamnya amal dan amal menjadi pengikutnya."

Imam Hasan Al-Basri berkata,

"Pelaku amal yang melakukannya tanpa ilmu, ibarat orang berjalan tidak pada jalannya. Pekerja tanpa ilmu lebih banyak merosakkan daripada memperbaiki ".

Maka dengan ilmu pula seorang negarawan akan mengekspresikan sifat kepemimpinannya dalam beramal. Kerana beramal adalah realisasi nyata seorang negarawan.

Ketiga, Allah meletakkan orang berilmu di tempat yang paling tinggi. Keterangan ini terdapat di dalam firman Allah yang berbunyi:

"Wahai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:" Berlapang-lapanglah dalam majlis ", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. "(Al Mujadalah: 11)

Seorang negarawan selayaknya harus mempunyai darjat yang tinggi atau berada di tempat yang lebih tinggi. Bukan untuk memijak rakyat yang ada di bawah. Kedudukannya di tempat yang tinggi selayaknya di tujukan agar ia lebih dekat dengan Tuhannya yang maha tinggi dan agar seorang negarawan mampu memandang sesuatu destinasi lebih jauh (berwawasan) dan menegakkan pandangan mata kepemimpinannya lebih luas.

Keempat, ilmu menjadikan penyebab kemuliaan dan kepercayaan Allah kepada manusia (Nabi Adam AS) menjadi khalifah walau manusia lebih sering berbuat kerosakan dan tentunya secara kesucian ada makhluk Allah SWT yang lebih suci dari dosa yang mungkin secara logik lebih berhak mewarisi pengurusan bumi iaitu malaikat namun Allah memilih manusia. Hal ini di ceritakan dalam Al-Quran:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat-malaikat:" Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. "Mereka berkata:" Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? "Tuhan berfirman:" Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. ". Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman:" Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar! ". Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [35]." Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka Nama-nama benda ini. "Maka setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda itu, Allah berfirman:" Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? "(Al-Baqarah: 30 -33).

3. Negarawan itu adalah insan idealis dan konsisten

"Pencapaian idealitas negarawan adalah kemestian sebagai hamba yang bersyukur"

Negarawan akan memandang pelbagai potensi sumber daya alam di negerinya tak ayal jika kita menutup mata akan kenyataan bahawa negeri ini memang mempunyai pelbagai potensi. Seorang negarawan di perlukan peranannya, misalnya lihat sahaja salah satu negeri yang masih gandrung dengan masyarakat miskinnya, masih gandrung dengan generasi mudanya yang berpendidikan rendah, masih gandrung dengan ajaran pejabat-pejabatnya yang tiada henti menzalimi rakyatnya, masih gandrung dengan pelbagai kesengsaraan yang dialami bangsa ini , masih gandrung dengan masyarakatnya yang tak bermoral. Dan masih gandrung dengan orang-orangnya yang pintar namun pintar memperbodohkan yang lain.

Untuk itulah negarawan harus berusaha menjadi insan yang beridealisme sebagai suatu modal perubahan. Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Namun suatu ketika akan datang masanya di mana bangsa itu akan bangkit dan memimpin tamadun manusia dengan perantara kerja-kerja para negarawannya. Kerana kepimpinan bangsa-bangsa itu seperti roda, ada gilirannya di atas dan ada masanya di bawah. Saat itu pasti akan datang kerana selalu ada orang-orang yang bekerja untuk itu, untuk perubahan. Salah satu mata penting adalah, perubahan itu datangnya dari golongan elit. Jumlah negarawan itu sedikit, tapi daya aruhnya besar. Mengapa berlaku seperti itu? Kerana yang sedikit ini mempunyai peranan yang penting disebabkan kualiti mereka yang mencerahkan. Bersyukurlah, kerana dengan itu, kita masih boleh mengira jumlah pahlawan yang harus kita hargai.

Negarawan merupakan golongan elit di negara ini. Dari sekian banyak orang di suatu negeri, merekalah yang mempunyai kapasiti keilmuan lebih dari yang lain. Dan jumlah mereka sedikit. Sebenarnya, merekalah yang paling boleh diharapkan untuk memimpin perubahan bangsanya. Mari kita bercakap tentang sebuah idealitas seorang negarawan, banyak daripada kita ketika ditanya tentang sebuah idealisme. Sungguh sebuah jawapan yang terlalu pesimis. Hal ini menunjukkan mentaliti generasi kita dewasa ini. Generasi yang terlanjur trauma dengan beratnya jejak-jejak penjajahan kolonial, ekonomi yang kian memburuk dan krisis keteladanan dari generasi tua.

Ideal, idealis, idealitas adalah predikat bagi negarawan seharusnya. Menjadi ideal adalah sebuah pengharapan yang dibersamai dengan tindakan. Menjadi ideal menuju kesempurnaan adalah proses panjang yang harus dilalui kemudian diwujudkan. Terus berusaha, tanpa kenal kata henti adalah menjadi kata kuncinya yang harus di pegang oleh seorang negarawan. Kalau pepatah mengatakan, "No body perfect in the world", Itu benar adanya kerana memang sudah menjadi fitrah bahawa manusia itu ada pada kelemahan atau kesilapan. Namun hal itu bukanlah bererti pasrah begitu sahaja, stop action? No. Sebuah hal yang ideal, untuk mencapainya memerlukan proses yang panjang, yang tak kenal lelah, yang terus melaju-fokus pada keputusan akhir. Proses adalah segala-galanya bukan hasil. Proseslah yang menjadi parameter kejayaan hakiki bagi seorang yang mengaku idealis.

Sebagai seorang yang mengaku berTuhan, kita akan teringat bahawa Allah melihat pada prosesnya bukan pada hasilnya. Proses yang baik dan benar serta hebat pasti membawa hasil yang baik, sekalipun secara lahiriah kelihatan gagal dalam waktu tertentu tetap saja proses yang baik, benar dan hebat itu penuh keberkatan. Keberkatan-keberkatan itu semisal kesabaran yang patut dicontohi, kejujuran yang layak ditiru, kerja keras yang mesti dicontohi, kebahagiaan hati, dan ketenangan orang-orang sekeliling kita. Di sinilah akan lahir sebuah wahana yang dinamakan konsisten.

Proses yang baik dan konsisten, betul dan hebat itu cepat atau lambat pasti memberikan hasil yang mengagumkan. Ingat rumus berikut ini, kemenangan adalah kesediaan yang bertemu dengan kesempatan. Kesiapan memerlukan proses yang panjang dengan konsisten yang kukuh. Nah, orang yang berproses sebenarnya tinggal menunggu waktu berjayanya. Sekarang begitu banyak parameter untuk menjadikan seorang negarawan yang ideal, mari tentukan sendiri parameternya yang seperti apa negarawan yang kita perlukan. Intinya usaha seorang insan untuk menjadi seorang negarawan yang mengejar idealitas adalah sebuah cita-cita mulia dan itu ketika direalisasikan akan menjadi bentuk kesyukuran kita kepada Tuhan kita Allah SWT atas anugerah yang diberikan kepada manusia dan inilah bentuk karya luar biasa untuk menjemput cinta dan senyuman dari Sang Rabb. Semoga selalu hadir dan terlahir negarawan-negarawan yang terus berusaha pantang menyerah menjadi manusia yang ideal untuk sebuah perubahan menuju negeri yang tersenyum.

4. Negarawan itu adalah pelekat kehidupan bangsa

Di sini kita cuba sedikit bersua tentang kepelbagaian. Sedikit menyinggung bahagian sebelumnya iaitu tentang ideologi di salah satu ideologi yang pernah di laungkan di dunia ini iaitu ideologi komunis. Di sana sangat kental sekali pengekangan terhadap erti kepelbagaian. Berbeza sekali dengan apa yang sejatinya telah Allah sampaikan. Bahawa Allah SWT menciptakan hambanya dari berbagai suku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan membuka diri dengan orang lain yang berbeza. Kekuatan negarawan di sini akan di uji bahawa semampu apa ia akan menyatukan dan menaungi berbagai kepelbagaian (kepelbagaian) yang sebenarnya ini adalah rahmat yang perlu kita syukuri dan selayaknya seorang negarawan mampu melihatnya sebagai sebuah potensi kekuatan besar yang akan memanuveri kemajuan sebuah negara jika si urus dengan baik.

Dalam kepelbagaian di tuntut terimplementasikannya nilai-nilai keadilan yang perlu di tegakkan tanpa adanya intimidasi terhadap beberapa golongan saja. Nilai keadilan akan menjadi sebuah rahim tempat lahirnya kepercayaan terhadap seorang negarawan dan dari sinilah kekuatan sejati kerja politik yang bijak hanya untuk menguruskan bukan untuk di selewengkan dan ketika menyeleweng maka warna indah yang memancar dari dalam diri negarawan lambat laun memudar bersama mengewap keberkatan.

5. Negarawan adalah seorang inisator sekaligus fasilitator penyelesai masalah

Masih ingatkah kita dengan semboyan yang pernah di-laungkan sebagai nilai aspirasi iaitu rakyat begitu menghendaki pemimpin yang berjiwa rakyat. Namun bagaimanakah sejatinya pemimpin yang berjiwa rakyat itu. Baiklah di sini sedikit akan cuba saya integrasikan. Seorang negarawan ia adalah peribadi yang berinisiatif tanpa perlu di suruh bersegera menyelesaikan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan permasalahan individu atau permasalahan orang ramai dan ia menjadikan langkah geraknya sebagai tugas panggilan jiwa dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih. Dan inisiatif ini melahirkan kepekaan yang tajam dalam jati dirinya. Seorang negarawan akan berproses untuk mengukuhkan keperibadian kepemimpinannya dari jauh-jauh hari. Ia belajar dengan turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan.

Ketika didatangkan suatu ujian permasalahan seorang yang mempunyai potensi kenegarawan ia akan bersyukur ketika ia dihadapkan permasalahan. Berpandanganlah ia bahawa masalah itu adalah ujian yang akan menjadi proses alih jenjang tahap kesabarannya meniti kehidupan dan meningkatkan kedudukan dia agar lebih dekat dengan dakapan Allah SWT. Ia akan bersegera menyambut permasalahan untuk ia selesaikan. Dan semakin ia terjun ke permasalahan untuk menyelesaikannya dengan bijak maka ia semakin menikmati proses perjuangan. Tetap tersenyum dengan cerah dan penuh obsesi dan selalu ada hikmah dan pelajaran baru yang boleh ia unduh dari proses-proses hidupnya. Permasalahan adalah sunnatullah untuk kehidupan ia akan seal ada selama kehidupan ini berputar dan kita masih ada dalam lingkaran kehidupan itu, namun yang perlu kita cermati adalah bukan hanya permasalahannya tetapi bagaimanakah cara kita menyikapi permasalahan yang ada dengan sikap positif yang lahir dari perasaan dan fikiran yang positif . Semua di lakukan dalam sebuah koridor pengabdian diri kepada Allah SWT.

October 1, 2012

Just beyond the sunset




Just beyond the sunset
Someone waits for me
Just beyond the sunset
Lies my destiny
Where the purple mountains
Lie in deep tranquillity
There I’ll find the treasure
Of love eternally

Just beyond the sunset
Waits someone so fair
Just beyond the sunset
All alone they wait there
Their hair is golden
The colour of the sand
Their eyes sparkle in the night
Like diamonds in your hand

Just beyond the sunset
Lies a home for me
Where the world is peaceful
Like a paradise should be
Just beyond the sunset
Someday is where you’ll find me

Written - July or Aug 1966

David Harris

Falsafah Cinta HAMKA.


Memang berbeza sekali perasaan jiwa lelaki dan perempuan, sebagaimana berlainannya kejadian tubuh kasarnya. Lelaki dan perempuan sama-sama saling melengkapi dalam kehidupan pencintaan. Tetapi falsafah kedua belah pihak dalam perkara cinta, amat berbeza, laksana siang dengan malam, tegasnya perbezaan Adam dengan Hawa.


Lelaki bilamana telah menentukan cintanya untuk seorang perempuan, maka perempuan itu mesti jadi haknya seorang, tidak boleh orang lain hendak ikut berkongsi dengannya. 


Jika perempuan itu cantik, maka kecantikkannya biarlah diketahui olehnya seorang.

Jika suara perempuan itu nyaring, biarlah dia seorang yang mendengarnya.

Sebab itu, kalau ada orang lain hendak memuji kecintaannya, atau mengatakan suaranya nyaring, atau menyanjung budi baiknya, semua itu tidaklah diterima oleh lelaki yang mencintainya tadi. 

Bertambah banyak orang memuji kecintaannya, bertambah timbullah cemburu didalam hatinya. Sebab perempuan itu untuk dia, buat dia, tidak boleh buat orang lain.

Tetapi takdirnya ada orang yang mencela, mengatakan perempuan yang dicintainya itu buruk dan tidak serupa dengan orang lain, kalau ada orang yang menunujukkan belas kasihan kepadanya, sebab dia telah memberikan cinta hati kepada seorang perempuan, yang kecantikkannya tidak patut mendapat penghargaan setinggi itu, kalau ada orang mencacat, merendahkan, maka semuanya itu bagi lelaki yang bercinta tadi, akan bertambah patri cintanya dan menambah harga perempuan itu di matanya.

Tetapi cinta perempuan kepada lelaki sebaliknya dari itu. Lelaki pada pemandangan perempuan adalah laksana rantai emas yang tergelung di lehernya, atau gelang bertahta belian yag melilit ditanganya, perhiasan yang akan dibanggakan kepada kawan sesama gedangnya.

Seburuk-buruk kecintaanya akan lupa dia keburukkan itu, kalau lelaki lain atau perempuan lain memujinya dekat dia, mengatakan dia seorang lelaki yang tangkas berbudi, ternama, termasyur dan lain-lain sebagainya. 


(Petikan dari novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, Prof Dr. HAMKA.)