October 10, 2012

Negarawan

Negarawan adalah Insan yang diperlukan dalam negara ini, persoalannya apakah negarawan itu sebenarnya?

1. Negarawan itu adalah insan yang kukuh dalam berideologi

Ideologi menurut Cliffor Geertz adalah "sistem budaya", Geertz memasukkan sistem agama dan politik budaya sekaligus dalam rangka kerja. Bagaimanakah gambaran insan yang kukuh ideologinya. Saya akan gambarkan dengan teropong ideologi saya iaitu Islam. Seseorang yang berideologi adalah ia yang teguh dalam keimanan, dan ketika berbincang tentang keimanan pemahaman yang sahih berdasarkan pemahaman ahlus sunnah bahawa liputan keimanan itu harus memenuhi tiga komponen ruang kerja iaitu mengakar dalam ruang hati, tegas dan lugas dalam ucapan dan realisasi yang komitmen dan konsisten dalam bentuk penyerahan kuasa kerja.

Ketika ideologi keimanan yang kukuh telah merasuk ke dalam seorang negarawan maka ia akan melakukan pembaikan bukan merosakkan, ia akan menyatukan bukan memecah belah, kerana ideologi Islam tegak di atas warisan Ilahiyah seluruhnya mengikut teladan dari para utusan Allah seluruhnya.

Bagi seorang negarawan ideologi mempunyai beberapa kepentingan hal ini saya analogikan dari konsep Islam, bahawa kepentingan ideologi di antaranya:

 • Ideologi merupakan asas utama dalam bangunan asas pandangan hidup negarawan, dari inilah terpancar seluruh aktiviti manusia, baik berupa ucapan, perbuatan bahkan kewujudannya di dunia
 • Ideologi seseorang akan sangat menentukan kualiti amal perbuatannya, sah atau batal, diterima atau ditolak, dibalas atau terbuang sia-sia.
 • Hati menjadi ruang bagi ideologi untuk tumbuh dan berkembang, menjadi kuat atau lemah sesuai dengan faktor-faktor penyokong yang mempengaruhinya.
 • Ideologi adalah al ashl (fundamen), dan siapa pun tahu bahawa hal-hal yang fundamen jauh lebih perlu diutamakan dari pada furu '(cabang-cabang) apalagi komplementer lain.

Pengaruh Ideologi bagi amal kerja seorang negarawan. Akan ada beberapa pengaruh asas ideologi bagi seorang negarawan dalam ia menjalankan amal-amal kerja kenegarawanan, hal itu di antaranya:

Amal perbuatan yang dilakukan tidak mengikut Ideologi yang benar, maka amal itu tidak diterima Allah SWT.

"Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti Abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh ". (Surah Ibrahim: 18).

Hal ini menjadi pengaruh bahawa sejatinya seorang negarawan akan tunduk dan patuh menjadi seorang hamba Allah SWT dan menjadikan kerja kenegaraannya sebagai kerja keseluruhan untuk di persembahkan di hadapan Dzat yang Maha Sempurna.

Ideologi yang tidak kukuh akan menyebabkan semua amal perbuatan yang pernah dilakukan menjadi hangus dan sia-sia dan kerja sebagai insan bernegara tak akan membekas atau luput dari keberkatan.

Hubungan ideologi dan amal adalah seperti hubungan antara pokok dan buah. Sehingga buah-buah akan matan dan berasa manis ketika ideologi pun matang kerana akar dan batangnya telah terkokohkan. Dari itulah dalam banyak ayat Al-Quran, amal perbuatan selalu dikaitkan dengan ideologi keimanan, mari kira resapi ayat-ayat berikut ini:

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga-syurga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada Kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya " (QS. 2:25).

"Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki mahupun perempuan dalam Keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. 16:97).

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang" (QS. 19: 96).

2. Negarawan adalah seorang ahli

Ketika bercakap tentang ahli maka izinkan saya mengalirkan arus ini dalam makna yang erat kaitannya dengan kapasitas keilmuan. Sejatinya seorang negarawan adalah orang yang berilmu dan mempunyai pengetahuannya tentang negara, luas dan dalam pengetahuannya tentang wawasan kenegaraannya atau wawasan kebangsaannya. Seorang negarawan sudah mencapai tahap seorang master namun bukan berarti pula dia sudah lulus sarjana atau sarjana muda dalam sistem pendidikan. Seorang negarawan harus berilmu kerana peranan ilmu begitu urgent dalam kehidupan begitupun dalam diri seorang negarawan. Mari kita tengok sejenak peranan ilmu itu sendiri.

Pertama, ilmu akan menjadikan pembeza antara seorang peribadi negarawan dengan yang lain. Allah SWT berfirman:

"(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran ". (QS Az-Zumar: 9)

Ilmu merupakan salah satu nilai yang luhur yang berada di dalam diri seorang negarawan yang akan menjadikannya pembeza dengan yang lain.

Kedua, Ilmu adalah pemimpin amal / kerja. Ilmu berada di barisan depan. Ia mengarahkan, membimbing, dan memberikan koreksi bagi pelakunya. Muadz bin Jabal pernah berkata,

"Ilmu adalah imamnya amal dan amal menjadi pengikutnya."

Imam Hasan Al-Basri berkata,

"Pelaku amal yang melakukannya tanpa ilmu, ibarat orang berjalan tidak pada jalannya. Pekerja tanpa ilmu lebih banyak merosakkan daripada memperbaiki ".

Maka dengan ilmu pula seorang negarawan akan mengekspresikan sifat kepemimpinannya dalam beramal. Kerana beramal adalah realisasi nyata seorang negarawan.

Ketiga, Allah meletakkan orang berilmu di tempat yang paling tinggi. Keterangan ini terdapat di dalam firman Allah yang berbunyi:

"Wahai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:" Berlapang-lapanglah dalam majlis ", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. "(Al Mujadalah: 11)

Seorang negarawan selayaknya harus mempunyai darjat yang tinggi atau berada di tempat yang lebih tinggi. Bukan untuk memijak rakyat yang ada di bawah. Kedudukannya di tempat yang tinggi selayaknya di tujukan agar ia lebih dekat dengan Tuhannya yang maha tinggi dan agar seorang negarawan mampu memandang sesuatu destinasi lebih jauh (berwawasan) dan menegakkan pandangan mata kepemimpinannya lebih luas.

Keempat, ilmu menjadikan penyebab kemuliaan dan kepercayaan Allah kepada manusia (Nabi Adam AS) menjadi khalifah walau manusia lebih sering berbuat kerosakan dan tentunya secara kesucian ada makhluk Allah SWT yang lebih suci dari dosa yang mungkin secara logik lebih berhak mewarisi pengurusan bumi iaitu malaikat namun Allah memilih manusia. Hal ini di ceritakan dalam Al-Quran:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat-malaikat:" Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. "Mereka berkata:" Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? "Tuhan berfirman:" Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. ". Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman:" Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar! ". Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [35]." Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka Nama-nama benda ini. "Maka setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda itu, Allah berfirman:" Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? "(Al-Baqarah: 30 -33).

3. Negarawan itu adalah insan idealis dan konsisten

"Pencapaian idealitas negarawan adalah kemestian sebagai hamba yang bersyukur"

Negarawan akan memandang pelbagai potensi sumber daya alam di negerinya tak ayal jika kita menutup mata akan kenyataan bahawa negeri ini memang mempunyai pelbagai potensi. Seorang negarawan di perlukan peranannya, misalnya lihat sahaja salah satu negeri yang masih gandrung dengan masyarakat miskinnya, masih gandrung dengan generasi mudanya yang berpendidikan rendah, masih gandrung dengan ajaran pejabat-pejabatnya yang tiada henti menzalimi rakyatnya, masih gandrung dengan pelbagai kesengsaraan yang dialami bangsa ini , masih gandrung dengan masyarakatnya yang tak bermoral. Dan masih gandrung dengan orang-orangnya yang pintar namun pintar memperbodohkan yang lain.

Untuk itulah negarawan harus berusaha menjadi insan yang beridealisme sebagai suatu modal perubahan. Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Namun suatu ketika akan datang masanya di mana bangsa itu akan bangkit dan memimpin tamadun manusia dengan perantara kerja-kerja para negarawannya. Kerana kepimpinan bangsa-bangsa itu seperti roda, ada gilirannya di atas dan ada masanya di bawah. Saat itu pasti akan datang kerana selalu ada orang-orang yang bekerja untuk itu, untuk perubahan. Salah satu mata penting adalah, perubahan itu datangnya dari golongan elit. Jumlah negarawan itu sedikit, tapi daya aruhnya besar. Mengapa berlaku seperti itu? Kerana yang sedikit ini mempunyai peranan yang penting disebabkan kualiti mereka yang mencerahkan. Bersyukurlah, kerana dengan itu, kita masih boleh mengira jumlah pahlawan yang harus kita hargai.

Negarawan merupakan golongan elit di negara ini. Dari sekian banyak orang di suatu negeri, merekalah yang mempunyai kapasiti keilmuan lebih dari yang lain. Dan jumlah mereka sedikit. Sebenarnya, merekalah yang paling boleh diharapkan untuk memimpin perubahan bangsanya. Mari kita bercakap tentang sebuah idealitas seorang negarawan, banyak daripada kita ketika ditanya tentang sebuah idealisme. Sungguh sebuah jawapan yang terlalu pesimis. Hal ini menunjukkan mentaliti generasi kita dewasa ini. Generasi yang terlanjur trauma dengan beratnya jejak-jejak penjajahan kolonial, ekonomi yang kian memburuk dan krisis keteladanan dari generasi tua.

Ideal, idealis, idealitas adalah predikat bagi negarawan seharusnya. Menjadi ideal adalah sebuah pengharapan yang dibersamai dengan tindakan. Menjadi ideal menuju kesempurnaan adalah proses panjang yang harus dilalui kemudian diwujudkan. Terus berusaha, tanpa kenal kata henti adalah menjadi kata kuncinya yang harus di pegang oleh seorang negarawan. Kalau pepatah mengatakan, "No body perfect in the world", Itu benar adanya kerana memang sudah menjadi fitrah bahawa manusia itu ada pada kelemahan atau kesilapan. Namun hal itu bukanlah bererti pasrah begitu sahaja, stop action? No. Sebuah hal yang ideal, untuk mencapainya memerlukan proses yang panjang, yang tak kenal lelah, yang terus melaju-fokus pada keputusan akhir. Proses adalah segala-galanya bukan hasil. Proseslah yang menjadi parameter kejayaan hakiki bagi seorang yang mengaku idealis.

Sebagai seorang yang mengaku berTuhan, kita akan teringat bahawa Allah melihat pada prosesnya bukan pada hasilnya. Proses yang baik dan benar serta hebat pasti membawa hasil yang baik, sekalipun secara lahiriah kelihatan gagal dalam waktu tertentu tetap saja proses yang baik, benar dan hebat itu penuh keberkatan. Keberkatan-keberkatan itu semisal kesabaran yang patut dicontohi, kejujuran yang layak ditiru, kerja keras yang mesti dicontohi, kebahagiaan hati, dan ketenangan orang-orang sekeliling kita. Di sinilah akan lahir sebuah wahana yang dinamakan konsisten.

Proses yang baik dan konsisten, betul dan hebat itu cepat atau lambat pasti memberikan hasil yang mengagumkan. Ingat rumus berikut ini, kemenangan adalah kesediaan yang bertemu dengan kesempatan. Kesiapan memerlukan proses yang panjang dengan konsisten yang kukuh. Nah, orang yang berproses sebenarnya tinggal menunggu waktu berjayanya. Sekarang begitu banyak parameter untuk menjadikan seorang negarawan yang ideal, mari tentukan sendiri parameternya yang seperti apa negarawan yang kita perlukan. Intinya usaha seorang insan untuk menjadi seorang negarawan yang mengejar idealitas adalah sebuah cita-cita mulia dan itu ketika direalisasikan akan menjadi bentuk kesyukuran kita kepada Tuhan kita Allah SWT atas anugerah yang diberikan kepada manusia dan inilah bentuk karya luar biasa untuk menjemput cinta dan senyuman dari Sang Rabb. Semoga selalu hadir dan terlahir negarawan-negarawan yang terus berusaha pantang menyerah menjadi manusia yang ideal untuk sebuah perubahan menuju negeri yang tersenyum.

4. Negarawan itu adalah pelekat kehidupan bangsa

Di sini kita cuba sedikit bersua tentang kepelbagaian. Sedikit menyinggung bahagian sebelumnya iaitu tentang ideologi di salah satu ideologi yang pernah di laungkan di dunia ini iaitu ideologi komunis. Di sana sangat kental sekali pengekangan terhadap erti kepelbagaian. Berbeza sekali dengan apa yang sejatinya telah Allah sampaikan. Bahawa Allah SWT menciptakan hambanya dari berbagai suku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan membuka diri dengan orang lain yang berbeza. Kekuatan negarawan di sini akan di uji bahawa semampu apa ia akan menyatukan dan menaungi berbagai kepelbagaian (kepelbagaian) yang sebenarnya ini adalah rahmat yang perlu kita syukuri dan selayaknya seorang negarawan mampu melihatnya sebagai sebuah potensi kekuatan besar yang akan memanuveri kemajuan sebuah negara jika si urus dengan baik.

Dalam kepelbagaian di tuntut terimplementasikannya nilai-nilai keadilan yang perlu di tegakkan tanpa adanya intimidasi terhadap beberapa golongan saja. Nilai keadilan akan menjadi sebuah rahim tempat lahirnya kepercayaan terhadap seorang negarawan dan dari sinilah kekuatan sejati kerja politik yang bijak hanya untuk menguruskan bukan untuk di selewengkan dan ketika menyeleweng maka warna indah yang memancar dari dalam diri negarawan lambat laun memudar bersama mengewap keberkatan.

5. Negarawan adalah seorang inisator sekaligus fasilitator penyelesai masalah

Masih ingatkah kita dengan semboyan yang pernah di-laungkan sebagai nilai aspirasi iaitu rakyat begitu menghendaki pemimpin yang berjiwa rakyat. Namun bagaimanakah sejatinya pemimpin yang berjiwa rakyat itu. Baiklah di sini sedikit akan cuba saya integrasikan. Seorang negarawan ia adalah peribadi yang berinisiatif tanpa perlu di suruh bersegera menyelesaikan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan permasalahan individu atau permasalahan orang ramai dan ia menjadikan langkah geraknya sebagai tugas panggilan jiwa dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih. Dan inisiatif ini melahirkan kepekaan yang tajam dalam jati dirinya. Seorang negarawan akan berproses untuk mengukuhkan keperibadian kepemimpinannya dari jauh-jauh hari. Ia belajar dengan turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan.

Ketika didatangkan suatu ujian permasalahan seorang yang mempunyai potensi kenegarawan ia akan bersyukur ketika ia dihadapkan permasalahan. Berpandanganlah ia bahawa masalah itu adalah ujian yang akan menjadi proses alih jenjang tahap kesabarannya meniti kehidupan dan meningkatkan kedudukan dia agar lebih dekat dengan dakapan Allah SWT. Ia akan bersegera menyambut permasalahan untuk ia selesaikan. Dan semakin ia terjun ke permasalahan untuk menyelesaikannya dengan bijak maka ia semakin menikmati proses perjuangan. Tetap tersenyum dengan cerah dan penuh obsesi dan selalu ada hikmah dan pelajaran baru yang boleh ia unduh dari proses-proses hidupnya. Permasalahan adalah sunnatullah untuk kehidupan ia akan seal ada selama kehidupan ini berputar dan kita masih ada dalam lingkaran kehidupan itu, namun yang perlu kita cermati adalah bukan hanya permasalahannya tetapi bagaimanakah cara kita menyikapi permasalahan yang ada dengan sikap positif yang lahir dari perasaan dan fikiran yang positif . Semua di lakukan dalam sebuah koridor pengabdian diri kepada Allah SWT.

October 1, 2012

Just beyond the sunset
Just beyond the sunset
Someone waits for me
Just beyond the sunset
Lies my destiny
Where the purple mountains
Lie in deep tranquillity
There I’ll find the treasure
Of love eternally

Just beyond the sunset
Waits someone so fair
Just beyond the sunset
All alone they wait there
Their hair is golden
The colour of the sand
Their eyes sparkle in the night
Like diamonds in your hand

Just beyond the sunset
Lies a home for me
Where the world is peaceful
Like a paradise should be
Just beyond the sunset
Someday is where you’ll find me

Written - July or Aug 1966

David Harris

Falsafah Cinta HAMKA.


Memang berbeza sekali perasaan jiwa lelaki dan perempuan, sebagaimana berlainannya kejadian tubuh kasarnya. Lelaki dan perempuan sama-sama saling melengkapi dalam kehidupan pencintaan. Tetapi falsafah kedua belah pihak dalam perkara cinta, amat berbeza, laksana siang dengan malam, tegasnya perbezaan Adam dengan Hawa.


Lelaki bilamana telah menentukan cintanya untuk seorang perempuan, maka perempuan itu mesti jadi haknya seorang, tidak boleh orang lain hendak ikut berkongsi dengannya. 


Jika perempuan itu cantik, maka kecantikkannya biarlah diketahui olehnya seorang.

Jika suara perempuan itu nyaring, biarlah dia seorang yang mendengarnya.

Sebab itu, kalau ada orang lain hendak memuji kecintaannya, atau mengatakan suaranya nyaring, atau menyanjung budi baiknya, semua itu tidaklah diterima oleh lelaki yang mencintainya tadi. 

Bertambah banyak orang memuji kecintaannya, bertambah timbullah cemburu didalam hatinya. Sebab perempuan itu untuk dia, buat dia, tidak boleh buat orang lain.

Tetapi takdirnya ada orang yang mencela, mengatakan perempuan yang dicintainya itu buruk dan tidak serupa dengan orang lain, kalau ada orang yang menunujukkan belas kasihan kepadanya, sebab dia telah memberikan cinta hati kepada seorang perempuan, yang kecantikkannya tidak patut mendapat penghargaan setinggi itu, kalau ada orang mencacat, merendahkan, maka semuanya itu bagi lelaki yang bercinta tadi, akan bertambah patri cintanya dan menambah harga perempuan itu di matanya.

Tetapi cinta perempuan kepada lelaki sebaliknya dari itu. Lelaki pada pemandangan perempuan adalah laksana rantai emas yang tergelung di lehernya, atau gelang bertahta belian yag melilit ditanganya, perhiasan yang akan dibanggakan kepada kawan sesama gedangnya.

Seburuk-buruk kecintaanya akan lupa dia keburukkan itu, kalau lelaki lain atau perempuan lain memujinya dekat dia, mengatakan dia seorang lelaki yang tangkas berbudi, ternama, termasyur dan lain-lain sebagainya. 


(Petikan dari novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, Prof Dr. HAMKA.)

August 19, 2012

True Colour

Ramai orang kata bahawasanya kesenangan seperti harta, pangkat, wanita, orang terdekat, dan sebagainya mampu mengubah manusia.

Ialah bukankah kebiasaannya anak yang taat akan menjadi derhaka kepada ibu yang miskin apabila sudah menjadi kaya.

Kebiasaannya kawan kita masa susah akan tinggalkan kita bila dia sudah senang atau ada kawan yang lebih baik.

Ini kan kebiasaannya yang berlaku dalam masyarakat, dan inilah realiti kehidupan.

Persoalannya, benarkah kesenangan mengubah manusia?

Jawapannya, tidak! kesenangan tidak mengubah manusia tetapi kesenangan hanya menunjukkan sikap sebenar seseorang itu.August 13, 2012

Darah dan Air Mata Rohingya.


Rohingya merupakan satu golongan masyarakat yang tinggal di sempadan Myanmar dengan Bangladesh. Masyarakat Rohingya tinggal di kampung-kampung Rakhine di Rakhine, Myanmar. Mereka ini merupakan satu golongan yang dianggap sebagai pendatang asing di Myanmar dan kehadiran mereka sebagai sebahagian dari Myanmar ditolak dengan keras oleh pemerintah dan rakyat Myanmar.

Perlembagaan Myanmar menutup semua pilihan untuk Rohingya menjadi warganegara atas alasan bahawa nenek moyang mereka tidak tinggal di sana apabila tanah itu di bawah pemerintahan British pada abad ke-19 (hujahan pertikaian Rohingya). Walaupun sekarang, pemerintah tentera telah mula melonggarkan cengkaman mereka, tiada tanda perubahan untuk Rohingya. Sebaliknya, orang Burma cuba untuk membuang mereka keluar.

Nasib Rohingya yang bermula dengan ketiadaan kewarganegaraan mereka - penafian kewarganegaraan sendiri, yang mana Myanmar secara langsung bertanggungjawab. Suu Kyi, walaupun tidak berkuasa sebagai pegawai tentera yang mengawal peralihan Myanmar, tidak seharusnya meminggirkan persoalan mengenai Rohingya. Sebaiknya, beliau perlu menggunakan suara beliau dan reputasi beliau untuk menunjukkan bahawa kerakyatan adalah hak asasi semua manusia. Pada 5 Julai, setiausaha agung Organization of Islamic Cooperation, Ekmeleddin Ihsanoglu, merayu kepada dia untuk bercakap untuk membantu menamatkan keganasan.

Perbuatan kejam ini bukanlah perkara baru tetapi telah berlarutan begitu lama, bemula dari 1784 Masihi lagi. Apa yang berlaku di Rakhine Myanmar, dan apa yang dilalui oleh etnik Rohingya merupakan satu kekejaman yang tidak dapat dibayangkan, Rogol, bunuh, sembelih, dan lain-lain berlaku setiap masa.

Kronologi Penderitaan etnik Rohingya di Rakhine, Myanmar

Berikut adalah Kronologi Penderitaan etnik Rohingya di Rakhine, Myanmar;

1784

Burma menyerang Rakhine pada 1784M, penduduk Muslim Rakhine telah dijadikan sasaran untuk dihapuskan dan dibunuh secara besar-besaran. Motif mereka adalah untuk menukar Rakhine menjadi satu wilayah Buddha yang berpengaruh di Burma. Menyusul pemisahan Burma dari India-British dan pengenalan Peraturan Rumah (Home Rule) 1937, peluang mereka untuk menghapuskan umat Islam terbuka luas.

1942

British keluar dari Rakhine. Penduduk Burma mengambil kesempatan ini untuk memprovokasi penganut Buddha di Rakhine. Akibatnya terjadilah kerusuhan besar yang menyebabkan 100,000 kaum Muslimin dibunuh dan ratusan ribu lagi telah melarikan diri ke Bengal Timur.

Menyusul pemisahan Burma dari India-British dan pengenalan Peraturan Rumah (Home Rule) 1937, peluang mereka untuk menghapuskan umat Islam terbuka luas.

1962

Junta tentera mula berkuasa, senario politik di Burma berubah dengan drastik. Dengan kuasa dan kekuatan ketenteraan yang ada, penindasan besar-besaran ke atas kaum Muslimin terus meningkat berlipat kali ganda. Selama hampir empat dekad sahaja, lebih kurang 1.5 juta Muslim Rohingya dipaksa keluar dari tanah air mereka , sementara yang masih tinggal, hanya menghitung hari dengan penuh ketakutan dan penderitaan.
1949

Rusuhan dicetuskan oleh Burma Territorial Forces (BTF) yang melakukan keganasan dan pembunuhan ke atas ribuan Muslim dan ratusan tempat kediaman mereka dimusnahkan.

1978

Satu kod operasi yang dikenali sebagai Naga Ming (King Dragon Operation) telah dilancarkan oleh Majlis Negeri Rakhine (Rakhine State Council) di bawah selian Majlis Negara Burma (State Council of Burma) melalui Rencana 20-tahun Pembasmian Rohingya (the 20-year Rohingya Extermination Plan).

Operasi ini dimulai pada 6 Februari 1978 di sebuah perkampungan Muslim terbesar, Sakkipara di Akyab, yang telah menghantar satu gelombang kejutan ke seluruh kawasan dalam masa yang singkat.

Berita mengenai penangkapan dan pembunuhan besar-besaran kaum Muslimin, lelaki dan wanita, muda dan tua, penyiksaan, pembunuhan dan rogol di Akyab ini telah meresahkan kaum Muslimin di Rakhine Utara.

Pada bulan Mei 1978, operasi telah sampai ke Buthidaung dan Maungdaw. Ratusan Muslim lelaki dan wanita ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dan banyak yang disiksa dan dibunuh. Kaum wanita pula telah diperkosa di pusat tahanan. Ketakutan melihat kekejaman yang tidak berperikemanusiaan ini dan ditambah dengan nyawa, harta, kehormatan dan masa depan yang tidak menentu, membuatkan sebahagian besar Muslim Rohingya lari meninggalkan kediaman masing-masing dan lari ke sempadan Burma-Bangladesh. 

1991

Pada 18 Julai 1991, satu lagi pembasmian etnik dilancarkan dengan nama kod ‘Pyi Thaya’. Terjadilah pembunuhan dan pemerkosaan kejam ke atas kaum Muslimin Rohingya, pemusnahan tempat tinggal mereka, termasuklah masjid-masjid. Keadaan ini sekali lagi memaksa Muslim Rohingya lari beramai-ramai meninggalkan kampung halaman mereka mencari perlindungan di Bangladesh. Akan tetapi, kerana ada perjanjian Bangladesh-Myanmar, sebahagian mereka telah dikembalikan ke Rakhine. Sebahagian lagi hidup dalam buangan dan ketakutan.

1992 hingga 1995

Lebih dari 1,500 Muslim (kebanyakannya pemuda) telah dibunuh, ribuan lagi telah ditangkap dan disiksa. Muslimah pula senantiasa menjadi korban pemerkosaan dan hidup dalam ketakutan.

Masjid-masjid yang telah sekian lama ada dirobohkan dan diganti dengan pagoda-pagoda baru penganut Buddha. Yang lebih menyedihkan, semua pagoda itu dibangun dengan peluh dan keringat kaum Muslimin yang dipaksa bekerja keras dan disiksa untuk menyiapkannya.

Dalam waktu yang sama , pemerintah ‘mencipta’ satu keadaan kelaparan di kawasan tersebut yang memaksa Muslim Rohingya keluar dari situ dan ada yang mati kelaparan
1999

Tidak kurang dari 20 operasi besar telah dilancarkan terhadap Muslim Rohingya oleh pemerintah junta.

2001

Rusuhan terjadi lagi di Rakhine di mana ratusan masjid dirobohkan dan 10 Muslim serta 2 orang penganut Buddha dilaporkan terbunuh. Rusuhan ini meletus antara lain kerana pemusnahan patung Buddha yang dijumpai di Lembah Bamiyan, Afghanistan oleh Taliban dan juga kerana tersebarnya berita yang memfitnah kaum Muslimin yang dilakukan oleh penganut Buddha dan anggota-anggota ‘State Peace and Development Council (SPDC)’ pimpinan Than Shwe (Ketua Tertinggi Junta).

SPDC memang terkenal dengan gerakan ‘anti-Muslim’ yang sering mereka lancarkan di mana ulama dan guru-guru agama Muslim Rohingya sering menjadi korban kekejaman mereka, disamping wanita dan pemuda-pemuda Muslim. Kebanyakan dari pemimpin Muslim Rohingya sekarang ini sedang menjalani masa penjara yang lama atas dakwaan-dakwaan palsu yang diada-adakan terutamanya berkaitan kewarganegaraan. Selain kerusuhan dan pembunuhan, propaganda anti-Muslim merupakan satu perkara rutin yang dimainkan oleh media arus perdana Myanmar.

2003

Buku-buku dan pita-pita rakaman yang menghina Islam dan kaum Muslimin didapati dengan mudah di seluruh Burma, malah ada yang dibahagi-bahagikan secara percuma. Pemerintah Burma percaya dapat menguasai wilayah Rohingya-Rakhine selamanya jika Rakhine berhasil diubah menjadi negeri Buddha sepenuhnya. Hasilnya, rakyat Burma dan penganut Buddha di Rakhine khususnya yang telah diracun pemikiran mereka ini terus-terusan berusaha menghapuskan Islam dan kaum Muslimin Rakhine.

2004

Muslim Rohingya telah dipaksa untuk mengamalkan ajaran Buddha dan dipaksa ikut upacara Buddha . Mereka dipaksa menyumbang wang di dalam setiap acara Buddha yang sering dilakukan.

Kawasan ibadat kaum Muslimin juga sering dicemari dengan dijadikan tempat mengubur mayat penganut Buddha. Sementara kaum Muslimin dipaksa membayar biaya pengebumian mayat saudara mereka yang meninggal dunia.

Rakhine Utara dijadikan zon tentera dengan pelbagai kezaliman yang mereka lakukan atas kaum Muslimin. Muslim dieksploitasi menjadi buruh paksa untuk membangun asrama tentera, jalan, jambatan, tambak, kuil pagoda, gudang, kolam dan sebagainya tanpa bayaran apa-apa. Kaum wanita pula mengalami ketakutan dengan peristiwa pemerkosaan yang sering terjadi di kawasan tersebut, baik oleh tentera atau pihak kontraktor yang ada.

Hari Ini-2012

Para ekstrimis Buddha Theravadha Rakhine dan Xenophobia telah membuat banyak propaganda-propaganda anti Muslim Rohingnya. Semua itu disebarkan di dalam dan di luar Burma. Sambil melaung-laungkan slogan lama iaitu "Rohingya bukan rakyat Burma, mereka adalah pendatang asing dari Bangladesh". 


Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan sebenarnya hendak mengusir Kaum Muslimin di sana. Lebih pelik lagi, seluruh protes dan sebagainya bagaikan telah dirancang dan serupa dengan kenyataan dan ucapan yang pernah dikeluarkan oleh beberapa Menteri dan Pihak Pemerintah yang berkuasa.

Menurut Amnesty International dan Human Rights Watch, pasukan keselamatan negeri kini telah menjalankan tangkapan beramai-ramai umat Islam dan mereka memusnahkan beribu-ribu rumah.

Antara kekejaman yang dilakukan;

3 Jun 2012

Rombongan Jemaah Muslim Yanggon@Rangoon baru sahaja kembali dari pembelajaran ilmu agama di Masjid Thetsa di daerah Thandwe di bahagian Selatan Rakhine. Para Jamaah ini sedang menaiki bas menuju ke daerah Rangoon, namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh masyarakat Budha Rakhine di bandar Taungup di Negara Rakhine bahagian selatan.


Sekumpulan masyarakat ini tiba-tiba mengamuk dan berusaha membunuh semua penumpang. Seorang pemandu, pembantu pemandu dan seorang wanita terkorban. 8 orang Jemaah turut terbunuh. Lima Jamaah sempat melarikan diri.

Pihak pemerintah Burma kemudiannya telah mengeluarkan arahan darurat selepas kejadian itu. Ini sekaligus memaksa masyarakat Muslim Rohingnya dari Maungdaw tidak boleh keluar dari rumahnya ketika pegawai keamanan memasuki kawasan mereka. Sebaliknya orang-orang Rakhine bebas berkeliaran sehinggakan mereka bebas menyerang, merompak dan membunuh kaum muslimin di sana.

Petugas Keamanan Rakhine Merompak dan Membakar Seluruh Harta Benda Kaum Muslimin Rohingnya Ketika Darurat 


8 Jun 2012

Pegawai Keamanan dan orang-orang Budha Rakhine telah melakukan penyerangan. Mereka membakar rumah beberapa orang. Lebih dari lima kedai pakaian dirompak, dimana jumlah kerugian sekitar 150,000,000 kyat (lebih RM 500 ribu). Sebuah masjid di kampung Sawmawna dimusnahkan. Lebih dari 200 Muslim Rohingnya cedera.

9 Jun 2012

Penyerangan oleh para pengganas Budha Rakhine dan Pegawai Keamanan, dimana 100 orang terbunuh dan hampir 500 orang cedera.

Pembunuhan terhadap Kaum Muslim di Rakhine terus berlaku walaupun pihak tentera telah menyatakan mereka sudah berjaya mengawal keadaan. Sebahagian besar kaum Muslimin Rohingnya melarikan diri ke Bangladesh dmelalui Akyab. Ini kerana keganasan yang terjadi di Negara bahagian Rakhine tersebut, dimana desa-desa Muslim Rohingnya dibakar dan ramai Muslim Rohingnya yang dibunuh oleh polis, Pegawai Kemanan dan para pengganas Budha. Kaum Muslimin Rohingnya beramai-ramai telah menuju ke Bangladesh, kerana memikirkan bahawa Bangladesh adalah Negara Islam, kerana sesama Muslim maka mereka akan membantu.

Pemerintah Bangladesh dan tenteranya telah menolak dan melarang Muslim Rohingnya memasuki Bangladesh. Jika ada rakyat Muslim tempatan (Bangladesh) memberi bantuan atau membantu pelarian Muslim Rohingnya ini maka mereka akan ditangkap dan Muslim Rohingnya akan dihantar pulang.

Sehingga hari ini, sejumlah lebih 1,000,000 rakyat Rohingya hidup dalam pelarian kenegara-negara sekitar termasuk Malaysia. Sejumlah lebih 10,000 pelarian Rohingya di bangladesh hidup dalam kedaifhan yang teramat kerana kerajaan Bangladesh tidak mempunyai peruntukan dan kemudahan khusus untuk mereka.

Mereka ibarat pendatang di tanah sendiri, hak-hak tanah mereka di rampas, masjid-masjid dan rumah-rumah di bakar, anak-anak dan wanita di bunuh dengan kejam oleh Rakhine Buddhist. Kebanyakan Rohingya adalah beragama islam, jadi sedikit sebanyak isu mengenai berlainan agama juga memainkan peranan dalam penindasan terhadap mereka.

Ini bukan keganasan mazhab, ia adalah pembersihan etnik negeri disokong dan negara-negara dunia yang tidak menekan pemimpin Myanmar untuk menghentikan.

Kesimpulan

Rohingya memerlukan saudaranya untuk bantu dan menyelamatkan mereka. Setakat artikel ini ditulis, hanya Turki Negara yang membantu Rohingya dan menterinya turun padang bagi berkongsi rasa dengan rakyat Rohingya.

Tidak sempurna iman seorang muslim jika dia tidur dalam kekenyangan sedangkan jiranya kelaparan. Kita hari ini lena diulit mimpi sedangkan jiran kita di Myanmar diseksa hari-hari.Bibliografi
 • Why Is the World Ignoring the Ethnic Cleansing in Myanmar?- The New York Times Moshahida Sultana Ritu, an economist, teaches at the University of Dhaka in Bangladesh
 • Rakyat Malaysia Bersama Muslim Rohingya's Page-Facebook


August 9, 2012

Pesanan.

Yang Dikasihi,Ibrahim Noh.

Saudara,

Ingatlah bahawa Dunia itu racun, Zuhud itulah ubatnya.

Harta itu racun, zakatlah ubatnya.

Perkataan sia-sia itu racun, Zikirlah ubatnya.

Seluruh umur itu racun, taat itu ubatnya.

Seluruh tahun itu racun, Ramadhanlah ubatnya.

Ingatlah pesan aku ini wahai saudara,

Kerana aku ini rumah yang terpencil, jika saudara ingin senang. maka dengan selalu membaca Al-Quran saudara akan senang.

Aku ini juga rumah yang gelap, jika saudara ingin terang maka dengan selalu solat malam aku akan terang.

Aku juga rumah yang penuh tanah dan debu, jika saudara inginkan hamparan, maka bawalah amal soleh saudara sebagai hamparan.

Ikhlas dari,

KuburAugust 7, 2012

Rintik Rindu


Niat!


Dari Amirul Mukminin Abi Hafsh Umar Bin Khattab r.a berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang berhijrah hanya kerana Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya hanya kerana dunia yang dia harapkan atau kerana wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu menuju apa yang dia inginkan." (H.R Bukhari dan Muslim) [Hadis Sahih)

Ada orang kaya menderma dengan banyaknya kemudian tulis nama besar-besar dekat dinding masjid, niatnya satu supaya anak cucunya dapat mengikut jejak langkah dia, sedekah. 

Ada juga orang kaya yang derma banyak-banyak tulis besar-besar dengan niat nak riak.

Dua perbuatan yang sama, tapi ganjaran yang berbeza. Tak semua perbuatan baik bermaksud baik dan yang buruk itu bermaksud buruk. 

Inilah yang dinamakan ijtihad, bila salah dapat satu bila betul dapat dua. Cara kita fikir dengan orang lain fikir sudah semestinya berbeza. 

Persoalannya siapa kita nak pertikai perbuatan orang..? 

Kitakah yang bagi pengampunan? tak kan..Allah yang bagi..

Kitakah yang punya Syurga? tak kan..Allah yang punya Syurga..

Kitakah yang pegang rezeki orang? tak kan..Allah yang pegang..

Sebab tu dalam banyak perkara husnuzhan lebih baik. Teruslah beranggapan dan berharap perkara yang terbaik akan berlaku, tetapi sentiasalah bersedia dengan perkara terburuk yang kita tak jangka..Ya!


"Padahal, mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata kerana (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).." (Surah Al-Baiyyinah, 98:5)

August 6, 2012

Nuzul Quran: Ibu segala Sastera.

Sastera adalah satu medium yang menyatukan dan mendidik manusia. Yang mana kita sendiri fahami bahawa dengan mengunakan sastera dalam kehidupan seharian kita, kita berhubung antara satu sama lain. Ya, bahasa perhubungan sehari-hari itu satu kesasteraan yang kita amalkan, bezanya adalah nilai satera itu.

Perbezaan nilai dalam sastera itu datang dengan pelbagai faktor, antaranya peribadi dan juga pengalaman hidup seseorang. Kerana itulah orang-orang dahulu punya perbezaan antara bahasa rakyat bawahan dan juga seorang bangsawan. Yang mana bangsawan kebiasaannya mempunyai bahasa yang lebih indah dan juga teratur berbanding rakyat bawahan. 


Kasta bahasa ini tidak sahaja berlaku hanya di Malaysia yang mana di istana dan rumah rakyat jelata sebagaimana yang kita tahu lain bunyi dan penggunaan perkataan. Kasta ini berlaku di mana-mana, di London juga bahasa istananya lain jika dibandingkan dengan bahasa orang jalanan. Ini juga berlaku di Jerman, yang mana kaum bangsawan di Jerman tidak menggunakan bahasa Jerman tetapi menggunakan bahasa Perancis dan juga Latin, sehinggalah Linguis Jerman melakukan reformasi bahasa bagi membangsawankan bahasa Jerman supaya lebih sesuai digunakan bagi semua lapisan masyarakat.

Banyak negara-negara dunia hari ini membuang kasta bahasa ini dan menjadikan bahasa masing-masing sebagai satu bahasa yang lebih standard dan sesuai pada masa kini. Jadi pengajaran sastera itu berlaku dimana-mana dan mudah di dapati, di Malaysia sendiri kita memuji penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai pusat sastera dan pembudayaan bahasa kita.

Ya, bahasa itu jiwa bangsa, dengan mengenali bahasa  kita dapat menenali bangsa. Atas sebab inilah eropah  sebelum melakukan penjajahan mereka datang ke negara-negara yang ingin dijajah untuk belajar bahasa dan budaya bagi memahami pemikiran dan sikap rakyat dalam negara tersebut. 

Allah memilih bahasa arab dan juga merupakan bahasa tempatan sebagai bahasa pengantar Al-Quran. Selain banyak lagi kelebihan dan kehebatan bahasa arab ini, penggunaan bahasa arab juga menepati kehendak semasa masyarakat pada ketika itu. Ialah dengan nilai sastera yang ada dalam bahasa arab memudahkan dan memukau masyarakat untuk lebih memahami dan mendalami Al-Quran.

Jadi persoalannya apakah yang Al-Quran bawa dalam penghayatan dan aplikasi sastera?

Sebagaimana yang disebut di atas bahasa mengambarkan peribadi bukan sahaja individu tetapi masyarakat keseluruhannya. Al-Quran meletakkan nilai pada bahasa, yang mana Al-Quran mengangkat darjat seseorang di mata masyarakat apabila dia mengunakan nilai sastera yang adalah dalam Al-Quran sebagai jalan untuk berkomunikasi dan menyebarkan Islam itu sendiri.Antaranya beberapa nilai dan aplikasi sastera yang patut kita contohi dalam Al-Quran :

Kehebatan dan keindahan kesusasteraannya. 

Kehebatan kesusasteraan al-Quran ini wajar dimanfaatkan oleh para penulis Islam yang menghasilkan karya sastera untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Yang pasti kisah dalam al-Quran sememangnya benar, merupakan sebaik-baik kisah dan ia paling berkesan. Perhatikan saja bagaimana baik dan indahnya kisah Nabi Yusuf a.s. dalam Surah Yusuf. Ketika mentafsirkan ayat 3 dalam Surah Yusuf yang bermaksud, "Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Quran ini kepadamu," Syeikh Muhammad Soleh al-Uthaimin dalam Al-Usul fi al-Tafsir menyatakan bahawa ini kerana ianya mengandungi ketinggian dalam sastera dan intipati yang penuh sempurna. 

Tidak membicarakan sesuatu yang tidak penting, tidak ada faedah dan juga remeh-temeh. 

Ibn Taimiyyah menukilkan dalam Muqaddimah fi Usul al-Tafsir antara perkara yang tidak ada faedah itu ialah seperti nama pemuda ashab al-kahfi, warna anjing ashab al-kahfi dan juga jumlah bilangan mereka. Di negara manakah terletaknya gua ashab al-kahfi itu juga tidak diberitahu kerana ia termasuk dalam hal yang tidak penting dan tidak ada manfaat.

Tapi perkara yang penting dan mempunyai banyak faedah pula disebutkan dengan jelas dalam kisah ashab al-kahfi ini seperti bagaimana cara mereka tidur dan juga keadaan tidur mereka. Bagaimana cara Allah memelihara tidur mereka bagi membolehkan mereka kekal tidur selama lebih 300 tahun juga diperincikan dengan nyata.

Tempoh masa mereka tidur ini sangat penting bagi membuktikan kekuasaan Allah yang mampu melakukan segala-galanya termasuklah hal yang tidak pernah terlintas dalam akal fikiran manusia hinggakan mereka sendiri menyangka bahawa mereka hanya tidur sekadar sehari atau separuh hari sahaja. Ini tertera jelas dalam sebahagian ayat 15 surah tersebut, "Salah seorang di antaranya bertanya: Berapa lama kamu tidur? (sebahagian dari) mereka menjawab: Kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari. (Sebahagian lagi dari) mereka berkata: Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur."

Penggunaan Bahasa perumpamaan yang indah dan mengagumkan

Bahasa perumpamaan yang begitu indah dan mengagumkan untuk dijadikan iktibar kepada pembacanya. Renungkan saja bagaimana al-Quran menggunakan binatang sebagai objek perumpamaan bagi menerangkan sesuatu keadaan agar lebih difahami manusia. Binatang yang dijadikan alat perumpamaan itu antaranya ialah seperti anjing, lalat, labah-labah dan juga keldai. Lihat saja betapa benarnya perumpamaan al-Quran ini kerana memang kita tidak pernah menemukan sarang yang lebih reput daripada sarang labah-labah.

Gaya perulangannya yang berpatutan, bersesuaian dan mengasyikkan. 

Ada kisah yang disebut hanya sekali dalam al-Quran dan ada yang diulang beberapa kali dengan tidak membosankan kerana ia bersebab dan mempunyai alasan yang sangat wajar. Syeikh Muhammad Soleh al-Uthaimin menghuraikan tentang perkara ini, "Terdapat kisah al-Quran yang disebut sekali sahaja seperti kisah Luqman dan Ashab al-Kahfi. Ada pula kisah yang berulang mengikut keperluan dan maslahah (manfaat). Kisah-kisah ini diulang dalam olahan yang berbeza-beza, ada yang panjang, pendek, keras, lembut dan menerangkan sudut-sudut yang tidak disentuh pada tempat lain." 

Syeikh Soleh turut menyenaraikan hikmah di sebalik perulangan kisah-kisah tersebut antaranya ialah untuk menerangkan betapa pentingnya kisah itu, menekankan kisah itu supaya kekal dalam sanubari manusia, mengambil kira zaman dan keadaan para pendengar, menjelaskan kesusasteraan al-Quran yang dapat menonjolkan kisah-kisah ini dalam dua bentuk yang lain mengikut keadaan dan menonjolkan ketepatan dan kebenaran al-Quran serta pengesahan bahawa ia datang daripada Allah apabila kisah-kisah ini berulang-ulang tanpa percanggahan.

Kesimpulan

Al-Quran itu mempunyai banyak sekali faedah dan hikmahnya. Yang mana perlu kita korek dan hayati dan mengamalkannya. Sebagai salah seorang pengamal sastera, walaupun tidak hebat dan sangat aamtur, saya melihat perlunya aplikasi Al-Quran dalam penghasilan pelbagai jenis karya. 

Bukan sahaja yang bersifat tasawuf sebagai mana hasil karya ulama' dan ahli sufi terdahulu seperti Bait-bait syair Imam Syafi`e ketika beliau sakit sebelum menghembuskan nafas terakhir, Sastera juga patut digunakan bagi menyampaikan sesuatu seperti Tunggu Teduh Dulu juga untuk menerangkan sesuatu seperti yang saya lakukan dalam sajak Aku peduli. Sastera juga sepatutnya digunakan untuk menyampaikan situasi sosial masyarakat dan juga kritikkan-kritikkan yang bersifat kemanusiaan seperti unggun bersih.

Dua sikap yang saya rasa tidak wajar adalah, pertama menganggap semua sajak, syair dan hasil karya selain dari Al-Quran, Hadis dan juga karya-karya ulama terdahulu adalah tidak bernilai dan juga hanya sia-sia. Saya tidak nafikan wujudnya karya-karya roman picisan yang banyak merosakkan manusia dan menjatuhkan nilai tetapi yang salah adalah isinya bukan sasteranya.

Manakala yang kedua menolak jauh-jauh kepentingan sastera dan juga penggunaannya. orang yang buta seni akan gagal memahami AL-Quran secara mendalam. Bukankah jika hendak mentafsir Al-Quran alatnya adalah sastera arab yang tidak mudah untuk dikuasai dan begitu tinggi nilai sasteranya.

"Tak salah nak bersastera yang salah adalah kita yang menilainya"( Ibrahim Noh, 2012)

Bibliografi
 • Al-Quran Nul Karim
 • Langsir Biji Remia, Noor Suraya, JSAdiwarna, 2011
 • Contohi Sastera Al-Quran, Salman Sulaiman, Utusan Malaysia 29.11.2009August 5, 2012

Ya! Ampun~

Dalam sebuah hadis, jelas nabi bagitau yang malam fasa kedua Ramadhan ini malam pengampunan. Tapi malangnya yang jelas itu sering kali manusia dibutakan hatinya. Makin jauh berlalu Ramadhan makin jauh manusia dengan Tuhan.

Mungkin kerana tawaran pengampunan ini tidak dapat dilihat sebagaimana tawaran harga murah di pasaraya. Yang mana tawaran pengampunan ini tidak dapat kita hitung dan lihat nilainya. Berapa peratus? Berapa banyak? Berapa besar?

Mungkin juga kerana tawaran pengampunan ini tidak mengiurkan sebagaimana tawaran free gift di kedai-kedai sempena perayaan. Hebatkah? Mudahkah? Berbaloikah?

Mungkin juga tawaran pengampunan ini tidak bernilai pada pandangan manusia sebagai mana bonus perayaan.

Dan mungkin juga manusia tidak akan merasa ralat jika pengampunan ini tidak dapat diperolehi sebagaimana rasa ralat kerana tidak memakai baju baru dan perabot baru di hari raya.

Tuhan itu pemurah dan penyayang, dihadirkan Ramadhan untuk hambanya minta pengampunan. Dibukakan pintu syurga untuk hamba-hambanya yang disayangi.

Malang kerana tak semua manusia itu akan dapat pengampunan, bukan kerana Allah tidak mengampunkan tetapi manusia itu sendiri tidak ingin akan keampunan Allah itu.

August 2, 2012

Allah! bukan mana-mana manusia

Suasana tepi pagar rumah Zainab sepi, Zainab sedang termenung memikirkan nasibnya yang dikahwin paksa. Zaman itu di tanah melayu belum ada kereta, belum juga ada motosikal berkuasa besar, apalagi kapal terbang yang memnuhi udara.

Perbincangan ibunya dengan belahan jiwanya, Hamid jelas kedengaran lalu memimbulkan satu kegusaran di hatinya. 

Zainab tahu, Hamid akan menemuinya disini, ya, di tepi pagar tempat mereka bertemu dahulu. Satu pertemuan yang pagar menjadi hijabnya.Hamid datang perlahan, berjalan dengan hati yang rawan, masakan tidak! Zainab itu pujaan hatinya, hati mana yang sanggup menyuruh kekasih hati menikah dengan orang lain. Namun hormatnya kepada mak engku, ibu Zainab, segala permintaan dituruti juga.


Sebelum sempat Hamid ,menyusun kata, Zainab bersuara, lirih dan sedih..

" Sebetulnya ada yang mau aku bicarakan kepadamu mid, tapi belum bertemu waktu yang tepat"

Hamid lantas meneruskan hasratnya, dalam sopan dia mengatur kata, biarlah katanya hanya melukai dirinya bukan Zainab.

"Soal perjodohanmu dengan keponakkan ku, Rustam?"

"ya.." jawab Zainab. Sebak.

"Seperti baru saja ibuku sampaikan kepadamu" sambung Zainab lagi.

"jadi soal perjodohan itu.." Hamid menjawab, tetapi tidak dapat meneruskan kata-katanya, sebak menguasai relung dadanya. Ayat yang tersusun rapi tersekat di kerongkong.

Zainab memandang pagar tepi rumahnya dengan penuh sayu, segala memori bersama Hamid seolah-olah diulang tayang sebagaimana dalam peti televisyen.

Hamid mengumpul kekuatan dan meneruskan bicaranya, " Zainab semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya"

Zainab perlahan menjawab, matanya masih melekat di pagar itu, seolah-olah matanya enggan memandang Hamid, menahan sayu di dada mungkin.

" Mak dan kaum kerabat menginginkan aku menikah dengan keponakkan mamak Rustam, supaya harta benda Almarhum lebih terjaga dengan baik. Padahal bisa aku urus sendiri semua peninggalan Almarhum, ayah sudah mengajar semuanya kepada aku." Pantas sahaja Zainab menerangkannya kepada Hamid.

"Lalu apa yang kau ingin lakukan ?" soal Hamid, lembut.

"Sampai kapan pun aku tetap memegang doaku, Hamid. Doa yang pernah aku titipkan kepadamu, menikah dengan lelaki yang aku cintai dan mencintai aku!. Apa kau lupa itu Hamid." tegas Zainab."Aku selalu ingat Zainab.." Jawab Hamid serba salah. Hamid teringat dia menyatakan impiannya untuk melihat rumah Allah, lantas Zainab menitipkan doa itu kepadanya.

"Lalu kenapa kau meminta aku untuk berhenti percaya dengan doa itu Hamid?" sayu jawab Zainab sambil memerhatikan Hamid.

Hamid bergerak perlahan pergi mengadap Zainab yang laju berpaling darinya selepas usai mengungkapkan kata-katanya tadi.

 "Aku tidak pernah meminta kau berhenti percaya dengan doa itu Zainab, tapi pada akhirnya bukan kita yang menentukan jalan hidup kita sendiri tetapi"

"ALLAH!" Balas Zainab sebelum Hamid habis berkata-kata.

"Allah yang menentukan jalan hidup kita Hamid, bukan manusia lain " lirih Zainab menjawab.

"Tidak ada suatu musibah apapun di muka bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam Kitab (lohmahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang sombong lagi membanggakan diri." 

Sayu sahaja suara Hamid mengalunkan ayat-ayat Allah surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 pada malam itu.  


 

July 31, 2012

Nak Sabar?

Sabar itu indah, dan sabar itu perlu. Terutamanya kepada pejuang Islam, kerana jalan yang kita rintis ini sudah dijanjikan ujian. 

Sebagaimana firman Allah; "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar".-Al-Baqarah:155-

Jadi persoalannya bagaimana hendak kita capai sabar itu dan bagaimana perjuang terdahulu mendapat sabar yang hebat itu?

Kita lihat ujian yang Allah bagi kepada Rasul-Rasul Ulul Azmi ( Muhammad, Ibrahim, Noh, Musa, dan Isa). Ujian kepada mereka ini bukan calang-calang bahkan kadang-kadang mengancam nyawa dan menuntut kepada pengorbanan diri dan keluarga.
Sabar itu dapat kita perolehi dari ibadah, kerana sering kali ibadah itu bertentangan dengan hawa nafsu kita.

Tonton TV dan main game lebih menarik dari solat sunat.

Bersembang lebih seronak dari berzikir.

Tidur lebih baik dari dengar ceramah dan membaca.

Dengan melazimi ibadah maka kita dapat tundukkan hawa nafsu dan sekaligus kita dapat menjadi seorang yang sabar kerana kesabaran itu adalah apabila kita melakukan tuntutan Allah tanpa memikirkan tuntutan nafsu.

Sabar itu tidak semestinya duduk diam tidak melawan ataupun tidak mengambil peduli dengana apa yang berlaku disekeliling kita.

Hanya melihat kezaliman bukan sabar, tapi sabar adalah melawan kezaliman.

July 30, 2012

Sijil, Pendidikan, Dan Persepsi.

Baru-baru ini timbul satu polemik baru yang meletakkan sistem pendidikan terutamanya sistem pendidikan tinggi sebagai satu yang bersalahan dengan disiplin ilmu dan pendidikan. Perkara ini timbul kerana munculnya satu persepsi yang menyatakan bahawasanya tujuan pelajar ke Universiti hanya mencari sijil semata-mata. sistem pendidikan ini juga dibandingkan dengan sistem pondok yang mengutamakan ilmu agama.

Dalam masa yang sama munculnya persepsi yang menempelak pemikiran masyarakat hari ini. Yang mana kebanyakkan orang menilai dan lebih menghargai graduan Universiti berbanding dengan pondok. Ini dapat dilihat dengan penetapan nilai mas kahwin berdasarkan lulusan seorang wanita juga pemilihan menantu berdasarkan kerja dan gaji. 

 

Yang menjadi persoalan benarkah perkara ini?

Saya amat tidak bersetuju dengan persepsi ini dan bagi saya andai kata persepsi ini tidak diperbetulkan maka amat rugilah umat Islam keseluruhannya. Kita akan kehilangan satu generasi yang sepatutnya dapat mengembalikan kegemilangan Islam satu masa dulu.

Saya tidak menafikan dengan wujudnya dualisme ilmu yang dipelopori oleh puak-puak sekularisme yang diamalkan dinegara kita menyebabkan institusi pengajian tinggi gagal dalam melahirkan insan yang berilmu dan beriman tapi perkara ini adalah sepatutnya diperbetulkan bukannya di salahkan mahupun ditolak keseluruhannya.

Dualisme Ilmu.

Dualisme ilmu adalah pemisahan antara dua ilmu iaitu ilmu ketuhanan dan juga ilmu akademik. Yang mana perkara ini dilakukan oleh puak sekurisme, satu bentuk pemikiran yang timbul hasil dari ketidakpuasan hati kepada puak gereja yang mengaut keuntungan dan menutup jalan-jalan ilmu dan permodenan di eropah.

Sesiapa yag mengeluarkan teori-teori sains yang baru dan bersalhan dengan gereja pada masa itu akan dihukum dan hasilnya aktiviti keintelektualan di eropah tak dapat dijalankan seterusnya menjerumuskan eropah ke zaman gelap. Jadi pada zaman kebangkitan orang eropah berpendapat bahawa untuk mencapai kemajuan mestilah di pisahkan agama dan hal dunia.

Bentuk pemikiran ini dijaja dan ditanam ketika eropah meluaskan empayarnya di seluruh dunia. Hasilnya tokoh-tokoh islam seperti Ibu Sina, Ibnu Battutah, Ibu Rushd, dan ramai lagi hilang dalam kalangan islam. Mereka ini adalah orang yang cemerlang akademik dalam masa yang sama ulama’ yang alim dalam bidang agama. 


Inilah yang perlu kita lahirkan hari ini, seorang ahli akademik yang faqih dalam agama, yang mana kalau ikutkan suasana hari ini perlu kita libatkan anak-anak kita dalam proses pembelajaran akedemik dan tidak kita tinggalkan bidang agama.

Cuba bayangkan andaikata kita menumpukan pendidikan agama semata-mata, siapakah yang harus mengambil kembali watikah-watikah ilmu akademik tinggalan ulama terdalu dari tangan-tangan barat yang tidak tahu malu mengaku mereka yang mempelapori bidang ilmu tersebut.

Pendidikan dan pengiktirafan.

Pembelajaran di institusi pengajian tinggi merupakan satu proses pendidikan, kita akan dididik dengan dengan kehadiran wajib 80%, tugasan, ujian dan juga peperiksaan akhir. Dihujungnya selepas semuanya dapat dilalui dengan jayanya kita akan diberi pengiktirafan iaitu sijil, diploma, ijazah, sarjana, dan PHD.

Pendidikan adalah bertujuan untuk melatih dan membentuk seorang pelajar yang ada ciri-ciri seorang yang berdisiplin dan pemikiran yang baik. Manakala pengiktirafan adalah untuk menunujukkan kepada umum dan pihak yang berkepentingan seperti majikan kejayaan pelajar ini melalui satu proses pendidikan dan layak untuk diberi tugasan berdasarkan kemahiran yang telah diberi.

Adakah pengiktirafan ini berdasarkan ujian semata-mata? perkara ini tidak saya nafikan di dalam peringkat pendidikan rendah seperti UPSR, PMR, dan SPM, begitu juga matrikulasi. Tapi dalam peringkat pengajian tinggi saya amat tidak setuju. Selain dari ujian pelajar juga dinilai berdasarkan perkara-perkara yang lain seperti penilaian supervisor, laporan kajian, pembentangan dan lain-lain. Markah akhir juga bernisbahkan 40:60 yang mana ujian akhir bukanlah penentu semata-mata.

Kepentingan ilmu.

Ini juga menjadi isu yang mana kita menganggap orang-orang yang belajar di universiti hanya mementingkan sijil dan tidak memetingkan ilmu. Inilah yang istimewanya universiti, kepentinggan ilmu lebih bersifat tekanan luaran, yang mana apapun terjadi pelajar tetap terikat dengan cara penilaian, yang mana pelajar harus mencuba bersungguh-sungguh untuk mendapat markah yang tinggi.

Masakan dapat markah yang tinggi jika tidak faham konsep dan aplikasi?

Jadi kepentingan ilmu tidak menjadi isu kerana pelajar akan tetap belajar walaupun tidak bersemangat dan sebagainya. Manusia yang sifatnya sukar untuk istiqamah, iman yang tinggi rendah, juga adakalanya lupa dan lemah, perlukan tekanan luaran ini untuk terus mencapai matlamat.

Menantu dan mas kahwin.

Rezeki sememangnya dari Allah, tetapi yang bulat tak datang bergolek dan yang pipih tidak datang melayang. Kenapa nak pilih menantu orang pilih yang bergaji tetap dan berjawatan? Kerana semua mak ayah mahukan anak mereka satu jaminan masa depan. Kita tak boleh salahkan mereka sebab perkara ini, ini adalah masalah kurangnya kefahaman ilmu agama dalam kalangan masyarakat.

Perkara yang boleh kita buat adalah dengan mengangkat taraf orang yang beragama bukannya menempelak masyarakat sekitar.

Berkenaan perkara ini juga saya kurang bersetuju kerana pengalaman saya, ramai juga orang yang tanya untuk dijadikan menantu, selepas memberi pengisian di masjid ataupun menjadi panel forum agama. Juga hakikatnya tidak susah bagi seorang ustaz untuk beristeri dua, jika nak dibandingkan dengan orang yang berkerjaya lain.

Mas kahwin adalah satu pemberian seorang lelaki kepada perempuan yang ingin dinikahi.

" Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. " - (Surah An-Nisaa’: 4)

Yang mana mas kahwin yang sedikit menjadi tanda perempuan yang baik kerana ianya menandakan satu sifat tidak tamak dan materialistik seorang perempuan.

Masyarakat meletakkan satu tanda aras kepada mas kahwin iaitu sijil dan pengiktirafan kerana ini antara perkara yang dapat dinilai pada seorang perempuan. Cuba bayangkan jika yang menjadi tanda aras kepada masyarakat adalah pakaian?

Kesimpulan.

Imu itu ada dimana-mana sama ada kita hendak kutip atau tidak sahaja. Jika kita melihat dan berjalan-jalan disebuah pasar macam-macam ilmu kita boleh dapat, ilmu komunikasi, ilmu perniagaan, dan lain-lain Sama ada kita hendak berfikir atau tidak sahaja.

Juga ilmu itu perlukan satu pemikiran yang kretif dan kritis untuk dihayati dan diaplikasi selain penghayatan. Jika belajar agama sepuluh dua puluh tahun sekalipun jika kita tidak mengamalkannya amatlah tidak berguna. Keran inilah lahirnya orang yang berbangga dengan kulit-kulit islam tetapi busuk dan berulat isinya.

Ilmu fardu ain merupakan kewajiban kepada semua. Mudah kata bukan hanya ajk surau sahaja yang patut tahu cara mengurus mayat tetapi doktor dan jurutera juga patut tahu.July 24, 2012

This is how winners are made

Life is tough, that’s a given.

When you stand up, you’re gonna be shoved back down.

When you’re down, you’re gonna be stepped on.

My advice to you doesn’t come with a lot of bells and whistles.

It’s no secret, you’ll fall down, you stumble, you get pushed, you land square on your face.

And every time that happens, you get back on your feet.

You get up just as fast as you can, no matter how many times you need to do it.

Remember this, success has been and continues to be defined as getting up one more time than you’ve been knocked down.

If experience has taught me anything, it’s that nothing is free and living ain’t easy.

Life is hard, real hard, incredibly hard.

You fail more often than you win, nobody is handing you anything. It’s up to you to puff up your chest, stretch your neck and overcome all that is difficult, the nasty, the mean, the unfair.

You want more than what you’ve now, PROVE IT!

You want beat the very best out there that is, get out there and earn it!

Once you decide that, you’ll know where it is you want to be, then you won’t stop pushing forward until you get there!

That’s how winners are made.

 At the end of the day, success is what we all want.

We all wanna win, and the race will be won.

There is no question about that.

So c’mon, get out on top, run faster, dream bigger, live better than you ever have before.

This is in you.

You can do this. Do it for yourself.

Prove it to yourself!

July 23, 2012

Empangan Rindu.


Boleh tidak kalau saya umpamakan rindu saya pada kamu umpama sebatang sungai?

Sebatang sungai biru yang mengalir deras tapi tenang, airnya yang sejuk dan menyamankan, di dalamnya pula ada pelbagai hidupan yang sihat dan cergas. 

Disekeliling sungai itu pula tumbuh rumput-rumpur hijau nan segar, tak lupa juga pokok-pokok bunga indah sebagai penghiasnya.

Indah dan menenangkan. Kalau diberi pilihan ingin saja saya membina mahligai indah di tepi sungai itu, untuk menatap keindahannya, merasa kedamaiannya, dan menikmati kebahagiaannya.

Indahnya andai sungai itu dapat terus mengalir hingga hari ini, kan?

Tapi hakikat sering kali tidak begitu, sedih!

Suatu hari sungai yang indah itu terpaksa saya tahan. Terpaksa, bukan kehendak saya. Takdir barangkali.


Air yang mengalir tetapi mana mahu ditahan, lalu terjadikan sebuah empangan.

Empangan itu mula menenggelamkan seluruh keindahan juga mahligai impian yang saya pasakkan di situ. 

Empangan itu juga semakin hari semakin dalam, gelap dan sepi. Hari demi Hari.

Rindu saya umpama sungai biru yang mengalir laju.

Coretan Ramadhan


Ramadhan yang sedang kita lalui sekarang ini hakikatnya membawa pelbagai erti dan pengertian. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita menghayati dan menghidupkan Ramadhan itu sendiri. Kita acapkali memberi paradigma yang salah dan berat sebelah pada Ramadhan yang mana akhirnya ramadhan yang kita lalui jarang memberi kesan kepada kehidupan kita.

Sebagai contoh kita hanya meletakkan Ramadhan sebagai bulan puasa sahaja, dalam contoh yang lain Ramadhan hanya sebagai satu bentuk keraian dan juga sambutan yang kita sambut saban tahun. Akhirnya Ramadhan yang kita lalui sewaktu umur masih belum baligh sama dengan apa Ramadhan yang kita lalui apabila sudah matang.

Islam merupakan satu agama yang paling sempurna dan lengkap dalam alam maya ini. Namun sayang sekali kelengkapan dan kesempurnaan islam itu sering kali cacat. Ya, cacat kerana umat islam itu sendiri. Islam itu dibina atas hujah dan harus disampaikan dengan hujah. Dan hujah inilah yang akan menanam keyakinan kita lebih dalam.

Islam, dalam setiap arahan dan tuntutan dalamnya didatngkan hikmah. Hikmah itu akan dapat kita rasa jika tuntutan itu kita penuhi sepenuhnya dan juga kita dapat rasa kesannya. Puasa juga merupakan satu tuntutan dalam islam dan kesannya adalah Taqwa.

Dan jika ingin kesyurga, Taqwalah antara keperluannya. Selamat berpuasa dan semoga menjadi insan yang bertaqwa, ya!
 

July 19, 2012

I just want you to know who I am

And I’d give up forever to touch you 
Cuz I know that you feel me somehow 
You’re the closest to heaven that I’ll ever be
And I don’t want to go home right now

And all I can taste is this moment 
And all I can breathe is your life
Cuz sooner or later it’s over 
I just don’t want to miss you tonight

And I don’t want the world to see me 
Cuz I don’t think that they’d understand 
When everything’s made to be broken 
I just want you to know who I am 

And you can’t fight the tears that ain’t coming 
Or the moment of truth in your lies 
When everything feels like the movies 
Yeah, you’d bleed just to know you’re alive July 17, 2012

MEMALI- Kenangan Seorang Polis

Sinopsis

Buku ini merupakan catatan pengalaman tentang retetan peristiwa-peristiwa yang akhirnya membawa kepada tragedi berdarah ini, bermula dari percubaan pertama untuk menangkapnya pada tahun 1985, sepertimana yang dilihat menerusi kaca mata Tunku Muszaffar Shah, OCDP ataupun Ketua Polis Daerah Baling dari 1981-1986. Mengapakah pihak polis memasuku kampung itu tanpa senjata api sedangkan mereka tahu bahawa para penduduk kampung dilengkapi pelbagai golok dan parang? Kenapa pula pasukan yang ditugaskan untuk membuat tangkapan diarahkan berundur jika penduduk memberi tentangan? Apa yang tidak kena?

Turut dimuatkan dalam buku ini;
 • Kertas putih kerajaan 1986 mengenai Peristiwa memali ini.
 • Catatan oleh Yusuf Husin, seorang penyokong kuat dan juga orang kanan kepada Ustaz Ibrahim Mahmood sendiri.
 • Ulasan terhadap rakaman video insiden itu yang dibuat oleh pakar videografi cawangan khas.
 • Kata-kata penutup oleh Tunku Abdul Aziz mantan Timbalan Pengerusi Transparency International dan Penasihat Khas Setiausaha Agung PBB bagi penubuhan Pejabat Etika PBB.
Ulasan

Buku ini menceritakan tentang peristiwa ini dari sudut pandang seorang polis kawasan Baling, yang mana bagi pandangan saya seorang yang betul-betul memahami dan menghayati tugasan seorang polis sebagai satu badan yang tugasnya bukan memuaskan hati pemerintah tapi sebagai pelindung rakyat.

Penceritaan beliau di lihat sangat telus dan jujur tanpa menyelebelahi mana-mana pihak, yang mana penceritaan pengalaman ini merupakan satu teks yang amat berharga dalam menganalisis kejadian sebenar yang berlaku di Memali 27 tahun dahulu.

Teks ini menimbulkan banyak persoalan baru yang mana semua persoalan ini membenarkan bahawasanya tragedi memali ini merupakan satu konspirasi politik jijik pemerintah untuk mempertahankan kuasa. Yang mana selain menjadikan orang awam yang tak berdosa sebagai mangsa, mereka ini juga telah memperkudakan pihak polis.

Hasilnya bukan sahaja berlaku fitnah yang berleluasa malahan menimbulkan satu perasaan benci rakyat kepada polis.

Buku ini merupakan satu bingkisan wajib baca kepada semua pejuang dan pencinta keadilan, kenal musuh dan jangan mudah terpedaya dengan tindakan politik dan permainan media yang penuh dengan tipu muslihat.

p/s: Pastikan anda betul-betul memahami peristiwa memali sebelum baca kertas putih, dan kertas putih ini sama saja macam utusan dan TV3!

July 16, 2012

Anak Aset Bila Tiada

Anak merupakan aset yang paling berharga pada setiap insan, tapi anak merupakan satu aset yang mentah dan perlu disiapkan sebelum digunakan. Setinggi mana aset itu bergantung kepada macam mana kita corakkan anak itu. Kalau coraknya cantik dan baik maka kita akan dapat nikmati untung yang berlipat ganda.

Rasulullah S.A.W bersabda dalam sebuah hadis sahih; "Apabila seorang anak Adam mati putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah atau ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain atau anak yang soleh yang berdoa untuknya." 

Sedekah Jariah.

Sedekah jariah adalah sumbangan kita kepada masyarakat yang tidak terputus. Sebagai contoh, mendirikan masjid, menulis buku, dll. Sedarkah kita bahasanya mendidik dan meninggalkan anak yang berjuang di jalan Allah dan berbakti kepada masyarakat itu juga satu sedekah jariah, yang mana selagi hidup anak kita itu dan selagi mana di berjuang dijalan Allah pahalanya juga dapat terus kepada kita.

Ilmu yang bermanfaat.

Ilmu yang bermanfaat dalah ilmu yang diajarkan kepada orang dan diamalkan oleh sesesorang dan terus diamalkan oleh orang tersebut sepanjang hidupnya. Selagimana amalan itu ada selagi itu pahalanya kita rasa.

Ayah mak adalah guru pertama seorang anak, malahan merupakan pencorak yang terpenting dalam pembinaan pemikiran dan juga sikap anak tersebut. Sebagai contoh, membesarkan anak dalam suasana yang bersih akan menjadikan anak itu seorang yang pembersih.

Jadi dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada anak pahala kepada kita akan terus berjalan setiap saat anak kita amalkan.

Anak soleh yang mendoakan.

Anak yang soleh bukan sahaja dapat mendoakan, tapi akan dapat menguruskan dan menyembahyangkan jenazah mak ayah mereka. Penting untuk mendapat anak yang tidak lupakan mak ayah mereka kerana sudah pasti suatu masa nanti doa anak ini amat diperlukan oleh kita.Jadilah anak yang soleh dan solehah, insyaAllah Allah akan sediakan kepada kita anak yang soleh dan solehah.

Jadilah ustaz dan ustazah, supaya kita dapat lahirkan ustaz dan ustazah.

Jadilah mujahid dan mujahidah, supaya kita dapat jadi contoh terbaik untuk bakal mujahid dan mujahidah.